برآمدن جهان جدید - 3

با وجود نقش حیاتی خاورمیانه در تحولات آتی نباید از یاد برد که نبرد و منازعه اصلی میان دول متحد و متفق امروز جهان در جریان است و درست به مانند جنگ های اول و دوم و سرد، نیروی بی طرف بی معناست و تمامی کشورها و محورهای منطقه ای جهان باید از میان دو محور اصلی یکی را برگزیده و در چتر حمایت آن ادامه حیات دهند.

این دو محور را به پیروی از جنگ های اول و دوم متحد و متفق می نامم :

1. متفقین : آمریکا - اروپا به همراهی متحدین منطقه ای

2. متحدین : چین - روسیه و در آینده برزیل و هند و سایر متحدین منطقه ای

باید توجه داشت که منازعه اصلی میان آمریکا و چین است و دیگران در نقش یاری رسان این دو کشور ظاهر می شوند.

این نزاع که تمامی بشردوستان جهان امیدوارند مسالمت آمیز ادامه یابد نزاع سرنوشت سازی برای جهان در حال زایش است و نیروی پیروز آن قواعد بازی را برای دهه ها و شاید قرن آینده تعیین می کند.

بر این مبنا محورهای منطقه خاورمیانه نیز ناچار از سوگیری و انتخاب میان یکی از دو محور اصلی و برتر جهانی اند و انتخاب آنها و هزینه های ناشی از این انتخاب تمامی عرصه های داخلی و خارجی ایشان را در بر گرفته و تحت تاثیر قرار می دهد. در سالهای پیشین این امکان وجود داشت که با اندکی تامل جهت گیری هر یک از محورهای چهارگانه خاورمیانه را دریافت اما امواج تغییر صحنه سنتی بازی را بر هم زده و آرایش های جدیدی را آفریده است که تحلیل سو گیری محورها را نسبت به دول متحد و متفق جهانی دشوار می سازد.

باز هم تاکید می کنم که نبرد اصلی، جهانی است و نقش محورهای منطقه در نسبت با این نبرد فراگیر تعریف می شود و تمامی عناصر سیاست داخلی و خارجی در کشورهای خاورمیانه و محورهای چهارگانه آن در پرتو تحلیل منازعه جهانی و انتخاب های طراحان استراتژیک منطقه نسبت به این منازعه قابل فهم خواهد بود.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید