برآمدن جهان جدید - 1

جهان در حال زایش عصری جدید است. عصری نوین با سازو کارهایی به کلی تازه، صف بندی هایی که در گذشته بی سابقه بوده اند و به تبع این صف بندی ها، نیروها و محورهای سیاسی جدیدی که آینده کره خاکی را شکل خواهند داد. درد این زایمان چند سالی است که آغاز شده و رفته رفته به اوج خود می رسد. بحران عمیق و چاره ناپذیر اقتصاد جهانی و زیر و رو شدن شگفت آور خاورمیانه از اصلی ترین نشانه های تحول همه جانبه ی آتی است.

بنابر دلایل گوناگونی که به آنها خواهم پرداخت، قلب جهان جدید و یا بهتر، قلب تحولات پیش رو خاورمیانه است و نبرد قدرتهای بزرگ و سیاست سازان جهانی در این منطقه در خواهد گرفت. جنگ جهانی سوم - و شاید چهارم - و نبرد فراگیر میان نیروها و محورهای تاثیرگذار جهان همگی با تاثیر از تحولات خاورمیانه، رویدادهای سیاسی و تحولات استراتژیک آن رخ می دهد. تحلیل خاورمیانه فعلی و خاورمیانه جدید بخش لاینفک تفسیر تحولات جهانی و پیش بینی و شاید پیش دستی بر وقایع است. باز بنا بر دلایلی که رفته رفته خواهم نگاشت ایران قلب خاورمیانه جدید است و یا می تواند باشد. جای گرفتن در مرکز هارتلند، منابع انرژی، وضعیت جمعیتی و اقتصادی و تنوع بی نظیر قومی - زبانی که برخلاف آنچه عموما گفته شده عامل قدرت است در کنار بسیار عوامل دیگر ایران را به مرکز تحولات خاورمیانه و در نتیجه بخشی از راه حل و برنامه های نیروها و محورهای جهانی تبدیل ساخته است. آینده ایران به طرزی باورنکردنی با آینده جهان و شکل استراتژیک آن گره خورده است.

از این رو برای فهم جهان جدید و نیروهای درگیر در آن ناچار از فهم تحولات و خطوط نبرد خاورمیانه و ایرانی و برای فهم تحولات آن ناچار از فهم تحولات خاورمیانه و جهانی هستیم. این پیوستگی البته همواره بخشی از سیاست و تحلیل راهبردی بوده است اما امروز ارتباط میان این عناصر از حد پیوستگی گذشته و به یکسانی مبدل شده است که تمامی حوزه های سیاست داخلی و خارجی را در می گیرد. اگر از این زاویه به مسائل اقتصادی، فرهنگی و سیاست داخلی ایران بنگریم بسیاری از نقاط تاریک و پیچیدگی ها قابل فهم شده و معنایی تازه می یابند.

/ 0 نظر / 6 بازدید